Zachodniopomorskie porty modernizują infrastrukturę

ZMPSiŚ

Porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu zyskają nową lub zmodernizowaną infrastrukturę techniczną, w tym sieci wodociągowe, teletechniczne i przeciwpożarowe. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą prac: Korporacją Budowlaną Doraco.

Spółka Doraco została wyłoniona w przetargu. Umowę podpisali ze strony ZMPSiŚ: Jacek Cichocki, wiceprezes zarządu ds. rozwoju oraz Daniel Stachiewicz, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, ze strony Doraco: Andrzej Kędzior – pełnomocnik spółki.

Zadanie obejmować będzie budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w tym sieci wodociągowe, ciepłownicze i gazowe oraz elektroenergetyczne, teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych) oraz wody ppoż./technicznej, a także kanalizację wód opadowych i kanalizację sanitarną.

Wykonawca dokona także niezbędnych wyburzeń i rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej, jak również wykona wszelką nową, potrzebną do prawidłowego funkcjonowania, np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp. W zakres zadania wchodzi również wykonanie punktów zasilania promów w energię elektryczną z sieci lądowej oraz układ do odbioru ścieków sanitarnych.

Po stronie wykonawcy będzie także zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu. Ponadto tam, gdzie to potrzebne przewiduje się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. Roboty mają zostać zakończone do 31 października 2023 r.

Przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” zmniejszy koszty funkcjonowania portów oraz ograniczy skutki ich oddziaływania na środowisko naturalne.

Inwestycja realizowana jest w związku z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0074/19-00 Projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”, nr POIS.03.02.00-00-0074/19 w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Koszt to 141.485.838,67 zł brutto.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane