ZMPG: Port Zewnętrzny nie wpłynie negatywnie na środowisko

Port_Zewnętrzny_wizualizacja
Port Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia wybrał taki wariant budowy Portu Zewnętrznego, który nie będzie miał negatywnego wpływu na krajobraz, na przepływ wód Zatoki Puckiej, ani na społeczność Gdyni i okoliczne kąpieliska.

27 stycznia Zarząd Morskiego Portu Gdynia złożył wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pt. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia.

W ramach procesu ubiegania się o decyzję RDOŚ władze Portu Gdynia przeprowadziły szereg analiz i badań mających na celu zbadanie potencjalnego oddziaływania inwestycji na otoczenie, czyli na wody Zatoki Puckiej oraz społeczność Gdyni.

Jednym z istotnych aspektów dla Gdyni jest zachowanie charakterystycznego, morsko – przemysłowego charakteru krajobrazu otoczenia. Dlatego, w pierwszej kolejności przeprowadzono waloryzację i kompleksową analizę oddziaływania na krajobraz dla różnych wariantów Portu Zewnętrznego wraz z mapami z punktów widokowych.

Powstanie wieża widokowa

„Analiza wykazała, iż pomimo widocznego dla obserwatora industrialnego krajobrazu wybrany do realizacji wariant Portu Zewnętrznego pozwoli na utrzymanie szerokiego widoku na wody Zatoki. Mając na uwadze przemysłowy charakter portu i nie zapominając, iż miasto Gdynia wzięło swój początek od wizji budowy pierwszego polskiego portu, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na lokalną społeczność. Dodatkowo, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zaplanował wybudowanie wieży widokowej, wieńczącej pirs zewnętrzny wraz z aleją pieszo – rowerową, która umożliwi widok na Zatokę Gdańską i Półwysep Helski. Będzie to kolejny punkt na mapie miasta, jako atrakcja turystyczna” – czytamy w komunikacie Portu Gdynia.

Jedną z priorytetowych analiz było zbadanie potencjalnego wpływu Portu Zewnętrznego, zarówno na siedliska, jak również na warunki hydrodynamiczne panujące w akwenie. – „Na podstawie wykonanych modeli możemy zapewnić mieszkańców Gdyni i turystów, że powstanie pirsu zewnętrznego nie zaburzy przepływu wód w głąb Zatoki Puckiej. Badania objęły swoim zasięgiem również przeprowadzenie analizy w zakresie ruchu rumowiska. Symulacje komputerowe wykazały, iż nie przewiduje się negatywnego wpływu na plaże i klify,
w sąsiedztwie portu. Stan plaż i kąpielisk, z których korzystamy nie ulegnie zmianie ani pogorszeniu” – twierdzi ZMPG.

Priorytetowym zadaniem dla służb portowych było wybranie ze wszystkich analizowanych wariantów rozwiązania najbardziej korzystnego dla środowiska,
w zakresie hałasu. „Dbałość o dobro lokalnej społeczności przyczyniła się do zmiany pierwotnie nakreślonego kształtu pirsu zewnętrznego. W trakcie prac nad raportem oddziaływania na środowisko wnikliwie i z wykorzystaniem najnowszych technologii przeanalizowano rozprzestrzenianie się hałasu, w otoczeniu pirsu i portu.”

– „Na podstawie uzyskanych wyników Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., będąc świadomym potencjalnych zagrożeń i oddziaływań hałasu, zmienił projekt na rzecz wariantu, którego oddziaływanie na klimat akustyczny w tym rejonie jest znacząco mniejszy” – tłumaczą władze portu.

“Organizmy nie ucierpią przez budowę”

Wielopoziomowa, roczna analiza w zakresie wpływu na organizmy bytujące w rejonie akwenu Zatoki Gdańskiej wykazała, iż nie poniosą one szkody z powodu budowy czy też funkcjonowania nowego pirsu w Porcie Gdynia. Jest to szczególnie ważne, gdyż region szczyci się dogodnymi warunkami dla bytowania ptaków i roślin podwodnych.

– „Inwentaryzacja przyrodnicza na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni” została wykonana pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Włodzimierza Meissnera oraz dr hab. Mariusza Sapoty, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Prace obejmowały badania awifauny na morzu na obszarze Natura 200 Zatoka Pucka PLB220005, badania wybranych lęgowych gatunków ptaków na obszarze Natura 200 Zatoka Pucka PLB220005 na falochronie wyspowym oraz pirsie węglowym Portu w Gdyni, a także inwentaryzację składu gatunkowego awifauny. Prace zostały zakończone kompleksowym opracowaniem” – komentuje dr Sebastian Susmarski, dyrektor Centrum Analiz
i Ekspertyz z Uniwersytetu Gdańskiego.

Jednocześnie, w celu wkomponowania nowego układu komunikacyjnego drogowo – kolejowego oraz budowli samego pirsu w tkankę miejską, wprowadzone zostaną elementy małej architektury. Wyżej wymienione elementy dostosowania urbanistycznego do otaczającego krajobrazu zaprojektowane zostały w taki sposób, aby zachować modernistyczny i portowy charakter naszego miasta.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane