Nie będą potrzebne zezwolenia dla 11,5 tony

Adam Brzozowski

Sejm rozpoczął prace nad projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Znosi się w niej konieczność uzyskiwania zezwoleń na ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Skorzystają na tym m.in. kierowcy pojazdów wjeżdżających na teren terminali przeładunkowych.

Projekt na na celu wykonanie orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z marca 2019 roku. TSUE uznał obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5 t za sprzeczny z przepisami dyrektywy Rady 96/53/WE. W państwach członkowskich UE dyrektywa Rady 96/53/WE została wdrożona. Ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t jest dozwolony z reguły na wszystkich drogach w danym kraju.

Po wprowadzeniu zmian w ustawie ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony będzie dopuszczony na wszystkich drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zwrotów opłat i kar, które wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Mniej pojazdów, mniejsze wpływy

W efekcie zmniejszy się liczba wydawanych przez GDDKiA zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, co zmniejszy wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego o 100 mln zł w okresie 10 lat. Powodem będzie brak obowiązku uzyskiwania zezwoleń na przejazd oraz możliwości nakładania kar za brak tych zezwoleń.

Nowelizacja ma pozytywnie wpłynąć na przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Wejście w życie projektowanych zmian będzie miało korzystny wpływ na sytuację i rozwój regionalny, gdyż możliwy będzie dojazd pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez zezwolenia np. do terminali logistycznych, czy przeładunkowych.

Zwiększony rozwój transportu pojazdami o takim nacisku osi pozwoli na lepsze skomunikowanie pomiędzy regionami i może spowodować rozwój działalności gospodarczej wymagającej takiego transportu. Ułatwiony przewóz towarów może wpłynąć na rozwój istniejących oraz pojawianie się nowych przedsiębiorstw, a tym samym zwiększony przychód jednostek samorządu terytorialnego z podatków zarówno lokalnych jak i udziału w podatku CIT.

Zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku na oś do 11,5 t mają być wprowadzane przede wszystkim poprzez właściwego zarządcę drogi za pomocą znaków drogowych lub przez właściwą rada gminy (miasta) w drodze uchwały.

Dziś zdecydowana większość dróg publicznych w Polsce to drogi samorządowe, które liczą ok. 405 160,80 km i stanowią ok. 95 proc. dróg publicznych w Polsce. Po wejściu w życie ustawy długość dróg publicznych w Polsce, po których dopuszczony będzie ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony wyniesie 303 956,9 km. To stanowić będzie ok. 70 proc. wszystkich dróg publicznych w Polsce.

Dopuszczenie na wszystkich drogach

Projektowana regulacja, zgodnie z postanowieniami dyrektywy Rady 96/53/WE, przewiduje generalną zasadę dopuszczającą ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton na wszystkich drogach publicznych w Polsce. Jedynym wyjątkiem są drogi gruntowe. Na nich dopuszcza się tylko ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 ton. Obecnie w Polsce jest wciąż ok. 120 607 km dróg publicznych o nawierzchni gruntowej (stanowią około 29 proc. wszystkich dróg publicznych w Polsce).

Nowelizacja wskazuje straże gminne (miejskie) jako dodatkowe służby mogące kontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie nacisku na oś. Jednocześnie takie kontrole będą realizowane również przez inne służby (m.in. inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego czy policję), które już obecnie przeprowadzają kontrole w zakresie nacisku osi. Projektowane przepisy nie przewidują zwiększenia zadań kontrolnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Inspektorzy GITD mają tak jak obecnie, kontrolować pojazdy pod względem przestrzegania przepisów o nacisku osi. Zmianie ulegnie jedynie podstawa prawna kontroli.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane