PKP CARGO z dużym spadkiem przewozów intermodalnych

Tomasz Kowal (KowiEU)

Narodowy przewoźnik kolejowy przedstawił wyniki operacyjne oraz finansowe za I kwartał 2023 r. Grupa PKP CARGO odnotowała 136-proc. wzrost EBITDA na poziomie 359,4 mln zł. W omawianym okresie nastąpił spadek przewiezionej masy rok do roku o 2,6 mln ton (do 23,3 mln ton). W ramach transportu intermodalnego grupa przewiozła 1,2 mln ton ładunków w porównaniu z 2,4 mln ton rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa PKP CARGO wypracowała 1 564 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost rok do roku o 34,1%. W analizowanym okresie skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 135,8% rok do roku, osiągając poziom 359,4 mln zł. Skonsolidowany wynik EBIT z kolei ukształtował się na poziomie 168 mln zł wobec straty EBIT w kwocie 31,5 mln zł rok wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. zysk netto grupy wyniósł 104,2 mln zł w porównaniu ze stratą w kwocie 47,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Mniej masy oraz wykonanej pracy

Grupa w pierwszym kwartale 2023 r. przewiozła 23,3 mln ton ładunków, co stanowi spadek o około 2,6 mln ton rok do roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 6 417 mln tkm w porównaniu z 6 550 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– W pierwszym kwartale 2023 r. osiągnęliśmy korzystne parametry masy towarów i pracy przewozowej, co przełożyło się na wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych. Należy jednak zaznaczyć, że rezultaty widoczne w pierwszych trzech miesiącach trwającego roku, to w dużej mierze konsekwencja wysokiego zapotrzebowania na transport węgla z ubiegłego roku – podkreśla Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO.

– W kolejnych kwartałach będziemy koncentrować się na rentowności przewozów oraz szukaniu balansu między ceną a wożoną masą. Nie spodziewamy się odchyleń „in plus” w zakresie masy i pracy przewozowej w perspektywie kolejnych miesięcy roku. Dostrzegamy natomiast symptomy wychładzania się gospodarki, co najprawdopodobniej powodować będzie w 2023 r. presję na wskazane wyżej parametry operacyjne – dodaje Seliga.

Więcej węgla, ale mniej koksu

Na przewozy węgla kamiennego, który ze względu na sytuację zewnętrzną traktowany był w pierwszym kwartale 2023 r. priorytetowo, wpływ miał wysoki stan zapasów surowca u kontrahentów grupy. Ponadto, mniejsze było zapotrzebowanie na koks ze strony energetyki – wg raportu Polskich Sieci Energetycznych produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 30 256 GWh i była o 13,6% niższa rok do roku – oraz mniejszy odbiór węgla przez gminy. W rezultacie Grupa w analizowanym okresie przewiozła 11,9 mln ton koksu węgla kamiennego w porównaniu z 12,8 mln ton surowca w pierwszym kwartale 2022 r. Praca przewozowa wyniosła 2 960 mln tkm w porównaniu z 2 375 mln tkm rok wcześniej.

Mniejsze zapotrzebowanie na cement

Zmniejszone przewozy kamienia wapiennego do huty w Czechach, spadek przewozów kwarcytu w eksporcie przez porty do Islandii (zmniejszone zapotrzebowanie odbiorcy) oraz zmniejszone przewozy dla jednego z producentów, który zawiesił w lutym produkcję cementu ze względu na jego wysoką cenę, kształtowały parametry operacyjne drugiego pod względem wielkości segmentu – kruszywa i materiałów budowlanych. W efekcie grupa przewiozła 4,4 mln ton surowca wobec 4,6 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła poziom 1 196 mln tkm, co oznacza 2,5% wzrost rok do roku.

Kontenery jeżdżą ciężarówkami

W ramach transportu intermodalnego grupa przewiozła 1,2 mln ton ładunków w porównaniu z 2,4 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa ukształtowała się na poziomie 436 mln tkm wobec 1003 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku. Transport intermodalny w grupie, podobnie jak w przypadku innych podmiotów działających w tym segmencie rynku, znajduje się pod presją wywołaną napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę, co powoduje znaczące ograniczenie przepustowości w portach, w których zalega węgiel. W takiej sytuacji kontrahenci szukają alternatywy, wybierając transport samochodowy.

Kolejne pozycje w strukturze przewozów zajmują metale i rudy oraz drewno i płody rolne.

Odnosząc się do perspektyw segmentu przewozu węgla kamiennego grupa wskazuje na sezonowość – klienci firmy antycypują spadek rynkowej ceny węgla, magazynując obecnie surowiec na hałdach.

W segmencie kruszywa i materiałów budowlanych grupa, działając w oparciu o stałe umowy, obserwuje stabilizację. Nie spodziewa się kompensacji możliwej luki w masie i pracy przewozowej w segmencie węgla kamiennego dzięki transportowi kruszywa i materiałów budowlanych.

W transporcie intermodalnym, na który w sposób bezpośredni wpływa napięta sytuacja geopolityczna, grupa nie spodziewa się zasadniczej poprawy wskaźników operacyjnych w kolejnych kwartałach roku.

W obszarze transportu płodów rolnych PKP CARGO spodziewa się stabilizacji z możliwością niewielkiego wzrostu. Ograniczeniem dla większej aktywności w tym segmencie jest wprowadzone embargo na zboże.

CAPEX i koszty energii elektrycznej

W 2022 r. grupa PKP CARGO zainwestowała 776 mln zł. W tym roku spodziewany jest lekki wzrost CAPEX-u ze względu na konieczne modernizacje, które zostały odłożone w czasie.

Grupa zawarła umowę na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji z PKP Energetyka (obecnie PGE Energetyka), która obowiązuje od 1 stycznia 2023 r., do 31 grudnia 2024 r. Zmiany kosztów energii są uzależnione od cen kontraktów notowanych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Grupa widząc pole do optymalizacji w tym zakresie prowadzi dialog z PGE Energetyka.

 

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane