Znaczący spadek wyników PKP CARGO w I kw. 2024 r.

Lokomotywa PKP Cargo
PKP CARGO

W I kwartale bieżącego roku największy przewoźnik kolejowy przewiózł o 23,3 proc. mniej ładunków (17,9 mln ton) niż w tym samym okresie roku 2023. Gorsze wyniki operacyjne przełożyły się na wynik finansowy. PKP CARGO odnotowało stratę wysokości 118,1 mln zł.

W I kw. 2024 r. Grupa PKP CARGO przetransportowała 17,9 mln ton towarów, co oznacza spadek o 23,3% spadku rdr. Praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tkm (-28,8% rdr). Średnia odległość przewozów wyniosła 256 km, (spadek o 20 km rdr). W masie przewozów największe spadki zanotowały segment paliw stałych oraz drewno i płody rolne (odpowiednio -35,1% i -34,0% rdr). Przewozy kruszyw i materiałów budowlanych spadły o 19,2% rdr. Wzrosty zanotowały segment produktów chemicznych (18,3%) oraz paliwa płynne o 29,6% rdr. Segment intermodalny wzrósł w omawianym okresie wolumenowo o 28,8% rdr.

Spadek udziału PKP CARGO w rynku

Udział Grupy PKP CARGO na krajowym rynku przewozów kolejowych w I kw. br. wyniósł 30,0% (-5,9 p.p. rdr) według masy towarowej i 29,6% (-7,8 p.p. rdr) według pracy przewozowej.

Gorsze wyniki operacyjne przełożyły się na wyniki finansowe. W I kw. 2024 r. skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 180,7 mln zł, (24,5% spadku rdr), EBITDA wyniosła 122,4 mln zł (minus 65,9% rdr). EBIT był negatywny i wyniósł – 96,8 mln zł. Strata netto wyniosła 118,1 mln zł.

W I kw. 2024 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 1 263,0 mln zł, co stanowi spadek o 9,2% rdr. Największe spadki zanotowano w kosztach zużycia energii i paliwa trakcyjnego, usług transportowych i pozostałych usługach, oraz dostępu do infrastruktury, odpowiednio o 35,7%, 23,9% i 22,9% rdr.

Grupa zanotowała wzrost kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych oraz amortyzacji (odpowiednio o 6,0% i 14,5% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r.). Koszty finansowe netto wyniosły 48,0 mln zł (wzrost o 15,7% rdr). W omawianym okresie Grupa PKP CARGO poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 323,5 mln zł (mniej o 31,1%). Na koniec okresu Grupa miała 176,6 mln zł gotówki oraz dostęp do finansowania dłużnego w kwocie 220,7 mln zł.

Winna stagnacja w przemyśle?

– Początek bieżącego roku przyniósł pogłębienie spadków w branży, co jest wynikiem utrzymującej się stagnacji w przemyśle. Zmniejszenie produkcji towarów istotnych z punktu widzenia potencjalnych przewozów Grupy PKP CARGO, takich jak np. węgla czy stali miało negatywny wpływ na portfel zrealizowanych przewozów – komentuje Monika Starecka, p.o. członka zarządu PKP CARGO.

Spółka koncentruje się na realizacji bieżących działań podnoszących efektywność organizacji w takich obszarach jak handel, operacje oraz utrzymanie taboru. Zmiany organizacyjne i poprawa efektywności procesów jest niezbędna, żeby dostosować się do bardzo konkurencyjnego rynku i stworzyć potencjał długoterminowego rozwoju biznesu i jego rentowności.

W ostatnich tygodniach zarząd spółki przekazał organizacjom związkowym pisemną informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. programu kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy, którym może zostać objętych nawet do 30% ogółu pracowników spółki.

W ramach działań mających na celu optymalizację kosztową w związku z sytuacją spółki, zarząd PKP CARGO wypowiedział także tzw. Pakt Gwarancji Pracowniczych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane