Grupa OT Logistics staje na nogi po I kwartale 2021 r.

OT Logistics

Przychody Grupy OTL w 1 kwartale tego roku wyniosły 219,2 mln zł i były o 12 mln zł wyższe niż przed rokiem. Zysk netto Grupy wyniósł zaś ponad 48 mln zł, wobec straty -41 mln zł w 1 kw. roku 2020. Według prezesa OT Logistics, Konrada Hernika, osiągnięte wyniki odzwierciedlają efekty dokonanych działań restrukturyzacyjnych.

Przychody Grupy OTL w 1 kwartale 2021 r. wyniosły 219,2 mln zł wobec 207,2 mln w 1 kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 5,8%. Grupa informuje, że eealnie wzrost sprzedaży na działalności kontynuowanej jest znacznie większy, gdyż przychody w 1 kw. 2020 r. zawierały jeszcze sprzedaż osiąganą przez spółkę DBR (sprzedaną w 3. kwartale), STK (która w trakcie roku 2020 istotnie obniżyła poziom sprzedaży, wchodząc w stan sanacji), a także Luka Rijeka (wyłączoną z konsolidacji od 2021 r.).

Wyłączenie z konsolidacji Luka Rijeka wpłynęło także na wypaczenie porównywalności przychodów z segmentu usług portowych, które bez uwzględnienia wpływu portu, wzrosły w 1 kwartale tego roku o ponad 5%.

– Biorąc pod uwagę wyłącznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży kluczowych spółek Grupy OTL, tj.: OTL, OTPG, OTPŚ, CHG, RTC i KB, stanowiących działalność kontynuowaną, to osiągnięta przez nie łączna sprzedaż w 1 kwartale br. była wyższa w porównaniu do 1 kwartału 2020 r. o ponad 30%. Wzrosty sprzedaży kluczowych spółek Grupy OTL były w większości zgodne z oczekiwaniami i założeniami planu finansowego. Wysokie ponadplanowe wzrosty sprzedaży (ponad 50% wzrostu wobec 1 kw. 2020) osiągnął C.Hartwig Gdynia. Wpłynęły na to wyższe od zakładanych stawki frachtowe, lecz przełożyło się także na ponadplanowe wyniki finansowe tej spółki – informuje Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

Więcej przeładowanej drobnicy, ale mniej węgla

Oprócz wysokich wzrostów sprzedaży na działalności spedycyjnej, w 1 kwartale 2021 r. odnotowano istotne wzrosty na przeładunkach większości towarów drobnicowych, a także masowych związanych z przemysłem stalowym jak ruda żelaza i koks. Tendencje spadkowe utrzymują przeładunki węgla.

W 1 kwartale 2021 r. odnotowany został wysoki spadek kosztów zarządu i sprzedaży, co wynikało przede wszystkim z wyłączeń z konsolidacji spółek DBR i Luka Rijeka. Oprócz tego, zgodnie z założeniem, poziom kosztów zarządu w spółkach kluczowych obniżył się w relacji z 1kw. 2020 r. o -15%, a kosztów sprzedaży o -34%. W efekcie Grupa OTL uzyskała w 1 kwartale tego roku 20,2 mln zł zysku operacyjnego, wobec straty -6,2 mln zł w roku poprzednim.

Znaczne obniżenie zadłużenia odsetkowego na przestrzeni roku 2020 oraz do końca marca 2021 r. wprost przełożyło się na spadek kosztów finansowych. W 2021 r. Grupa OTL notowała znacznie niższe koszty finansowe związane z obsługą procesu restrukturyzacji. Nie notowane były żadne istotne koszty księgowe związane z wyceną wartości aktywów, co istotnie wpływało dotąd na poziom kosztów w roku 2020.

– Przychody finansowe Grupy OTL zostały zwiększone o jedno istotne zdarzenie niepowtarzalne. Grupa OTL rozpoznała w wyniku +34 mln zł w efekcie wygaśnięcia umowy akcjonariuszy pomiędzy OTL i Erste i rozwiązania rezerw na zobowiązania wobec Erste wynikające z tej umowy – tłumaczy Konrad Hernik.

Zysk netto Grupy OTL za 1 kw. 2021 r. wyniósł ponad 48 mln zł, wobec straty -41 mln zł w tym samym okresie roku 2020.

Do daty publikacji sprawozdania za 1 kwartał 2021 r. Grupa OTL wypracowała własne środki finansowe pozwalające na samodzielną spłatę w dniu 31.05.2021 r. 14,7 mln zł zobowiązań wobec obligatariuszy serii D.

– Uznajemy to za przełomowe wydarzenie, obrazujące wysoce pozytywny wpływ efektów restrukturyzacji oraz rozwiązania kluczowych problemów prawnych, na poziom generowanego strumienia środków pieniężnych. Bieżący cash flow pozwalający na istotną akumulację środków z działalności operacyjnej Grupy OTL został wsparty dodatkowo odzyskaniem łącznie ponad 9 mln zł m.in.: w wyniku zakończenia długotrwałego sporu prawnego wobec spółek Grupy PKP, zwieńczonego przejęciem przez OTL 100% kontroli nad spółką RTC, a także osiągnięcia porozumienia w zakresie spornych rozliczeń pomiędzy OTL i innymi partnerami handlowymi – informuje prezes OT Logistics.

Zadłużenie do spłacenia

Do chwili obecnej Grupa OTL rozwiązała praktycznie wszystkie istotne spory prawne, odzyskując zamrożone środki finansowe. W zakresie spraw kluczowych pozostało jeszcze rozliczenie zobowiązań wobec Allianz AZ w Chorwacji. Zarząd OTL zakłada, że w przypadku wypracowania oczekiwanej formuły rozliczenia tych zobowiązań, a także przy założeniu pełnej realizacji planowanych dalszych działań dezinwestycyjnych, poziom zadłużenia odsetkowego Grupy OTL do końca roku 2021 powinien obniżyć się poniżej poziomu 1x wartość EBITDA zakładanej do osiągnięcia na rok 2021. Nawet w przypadku realizacji tylko części planowanych dezinwestycji, zadłużenie odsetkowe nie powinno przekraczać poziomu 2x rocznej EBITDA.

Zdaniem Konrada Hernika, osiągnięcie powyższych parametrów będzie oznaczało przywrócenie zdrowej i stabilnej sytuacji finansowej Grupy OTL i powrót do pełnej „bankowalności”. W tym zakresie zakładane jest całkowita spłata dotychczasowego długu odsetkowego ze środków z dezinwestycji, przy ewentualnym wsparciu środków zrefinansowania nowymi kredytami, gdyby poziom środków z dezinwestycji okazał się niewystarczający.

Zarząd OTL zakłada także, że do połowy roku OTL osiągnie na poziomie jednostkowym dodatnią wartość kapitału własnego. Osiągane i planowane wyniki finansowe z działalności operacyjnej, oraz realne plany znacznej redukcji zadłużenia odsetkowego, wskazują na dobre perspektywy w zakresie możliwości wzrostu wartości rynkowej Grupy OTL.

Priorytetem strategicznym dla zarządu OTL pozostaje nadal dążenie do osiągnięcia przez OTL stabilnej pozycji spółki dywidendowej. W przypadku oczekiwanego dalszego postępu realizowanych działaniach tj. utrzymania stabilnych wyników z działalności operacyjnej oraz istotnego obniżenia zadłużenia odsetkowego, Zarząd OTL zakłada, że wypłata pierwszej dywidendy po długim okresie przerwy, będzie możliwa już w roku 2022.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane