Grupa OTL nie wypłaci w 2022 r. dywidendy

OT Logistics

Wynik netto Grupy OTL wyniósł w 2021 r. 106 mln zł, a wynik na działalności operacyjnej w 2021 r. sięgnął 117,9 mln zł, wobec straty -40,6 mln zł w roku poprzednim. Ponieważ firma poprawiła zdolność operacyjną, zarząd spółki zamierzał rekomendować wypłacenie akcjonariuszom dywidendy. Do tego jednak nie dojdzie, ponieważ sąd rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

– Wraz z końcem roku 2021 zakończyliśmy proces restrukturyzacji, notując efekty, które widać już w pełni w skonsolidowanych wynikach za ten rok. Osiągnięte wyniki świadczą o trwałym odwróceniu negatywnych trendów. Dokonaliśmy ustabilizowania sytuacji finansowej i odzyskaliśmy wiarygodność kredytową. Przekłada się to na możliwości osiągania coraz wyższych przychodów i wyników przez Grupę OTL – informuje Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

Spadek przychodów po sprzedaży spółek

Przychody Grupy OTL wyniosły 791 mln zł w roku 2021 r. i były nominalnie niższe o 7,3% r/r. Nominalny spadek wynikał jednak z dekonsolidacji i wyłączenia działalności sprzedanych i niekontynuowanych. Wpływ na niższą wartość obrotów miały głównie dekonsolidacja spółki Luka Rijeka, na skutek utraty kontroli (ok. 87 mln zł w przychodach 2020 r., nie wykazywanych już w roku 2021) i nie kontynuowanie części działalności z 2020 r., a także sprzedaż spółki Deutsche Binnenreederei AG w drugiej połowie 2020 r. (ok. 54,7 mln zł za 7 miesięcy 2020 r.), jak również sprzedaż udziałów w spółce RTS Shipping Co. Ltd. Skutkowało to w roku 2021 nominalnym spadkiem wartości sprzedaży o 55,3 mln zł (- 93,3% r/r) w segmencie żeglugi śródlądowej. Ponadto w roku 2021 wyniki spółki C.Hartwig Gdynia były konsolidowane tylko przez 3 kwartały do 30.09.2021. Stąd osiągnięte przychody nie są porównywalne z rokiem 2020.

Na koniec 2021 r. Grupa OTL osiągnęła wynik netto na poziomie 106 mln zł wobec straty netto 116,7 mln zł na koniec 2020 r. EBITDA wyniosła w 2021 r. 165,1 mln zł i była wyższa o ponad 224% r/r. Wyraźna poprawa wyników finansowych na wszystkich poziomach jest zarówno efektem dokonanych działań restrukturyzacyjnych w Grupie OTL (znaczna redukcja kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży), jak również wzrostami sprzedaży notowanymi w 2021 r. na działalności portowej i spedycji kontenerowej.

C.Hartwig Gdynia z nowym inwestorem

Wpływ na osiągnięcie wyniku operacyjnego na poziomie blisko 118 mln zł w 2021 r. miały transakcje jednorazowe: sprzedaż spółki C.Hartwig Gdynia oraz jej spółek zależnych, rozwiązanie rezerw po sprzedaży spółki STK, sprzedaż nieruchomości i rozwiązanie odpisów na należności.

– W minionym roku zakłócenia łańcuchów dostaw oraz dostępności kontenerów, przełożyły się na rekordowe wzrosty stawek frachtowych powodując zwiększenie kosztów transportu. Przełożyło się to jednak pozytywnie na wyniki spółki C.Hartwig Gdynia, którą sprzedaliśmy na korzystniejszych warunkach. Spółki Grupy OTL odnotowały także wzrosty przeładunków towarów drobnicowych i masowych związanych z przemysłem hutniczym, w efekcie odreagowania postpandemicznego. Jedynie drastyczny wzrost cen węgla energetycznego zahamował jego przeładunki importowe w Świnoujściu. Przyspieszyło to jednak działania modernizacji portu w Świnoujściu, by mógł obsługiwać inne grupy asortymentowe – dodał Konrad Hernik.

W obliczu konsekwencji wojny i zakłóceń w transporcie lądowym w roku 2022 Grupa OTL obserwuje wyraźny wzrost koniunktury na usługi portowe. Grupa OTL spodziewa się także utrzymania dobrej koniunktury zarówno w zakresie towarów masowych, jak również ro-ro i drobnicowych.

– Biznes portowy wykazuje się dużą odpornością na różnego rodzaju zawirowania w gospodarce, a dostęp do morza i sprawnie działające porty morskie stają się kluczowymi aktywami zapewniającymi bezpieczną drogę transportową dla głównych surowców i towarów. Ustabilizowana sytuacja Grupy OTL pozwala na kolejne zwiększenie możliwości przeładunkowych i perspektyw generowania coraz lepszych wyników finansowych
– skomentował Kamil Jedynak, wiceprezes OT Logistics.

Decyduje nadzorca sądowy

– W związku z ustabilizowaniem sytuacji finansowej spółki, na bazie analizy planów finansowych i prognoz przepływów pieniężnych w roku 2022, zarząd rozważał rekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021. Zdaniem zarządu spółka posiada obecnie zdolność dywidendową, a poziom zadłużenia i proces związany z refinansowaniem dotychczasowego zadłużenia dawał podstawy do takiej rekomendacji. W związku jednak ze zmianą sytuacji spółki wraz z pojawieniem się Tymczasowego Nadzorcy Sądowego i procedowanym wnioskiem o ogłoszenie upadłości, czasowo wstrzymane zostały procesy refinansowania i ustalenia przyszłych zasad dystrybucji środków generowanych przez spółkę. Wymusiło to obecnie brak możliwości rekomendacji wypłaty dywidendy przez Zarząd, do czasu oczekiwanego oddalenia przez sąd wniosku o upadłość oraz kontynuacji prac związanych z refinansowaniem obecnego zadłużenia – czytamy w komunikacie OT Logistics.

– Regularne wypłacanie dywidendy pozostaje naszym celem strategicznym. Wydawało się to już możliwe od roku 2022. Jednak ze względu na zakłócenie procesu refinansowania długu i nadzoru tymczasowego zarządcy, Zarząd nie ma obecnie możliwości planowania wypłaty dywidendy. Liczę, że będzie to możliwe niezwłocznie po oczekiwanych pozytywnych decyzjach sądu wobec Spółki i dokonania refinansowania obecnego zadłużenia – stwierdził Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane