Rośnie zatrudnienie w transporcie oraz w handlu autami

kabina ciężarówki
Pixabay

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za I kwartał tego roku, poprawia się sytuacja na rynku pracy – o 3,1 proc. wzrosło zatrudnienie w przedsiębiorstwach i o 10 proc. zmalała liczba rejestrowanych bezrobotnych. Paradoksalnie liczba ofert pracy również spadła o 10 proc.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale br. ukształtowało się na poziomie 6382,2 tys. osób i było o 3,1% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w I kwartale ub. roku). Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 8,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 7,8%), informacji i komunikacji (o 6,5%), budownictwie (o 5,6%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,5%).

Spośród działów o największym udziale w zatrudnieniu, wyższy niż przeciętnie wzrost zatrudnienia w skali roku notowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawą (6,7%), transportem lądowym i rurociągowym (6,3%), robotami budowlanymi specjalistycznymi oraz magazynowaniem i działalnością wspomagającą transport (po 6,1%), budową budynków (5,6%), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (5,0%), budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (4,9%), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (4,6%) oraz produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (3,3%).

Pogłębił się natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją odzieży (do 4,1% w I kwartale br.).

W marcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6393,6 tys. osób i było o 3,0% wyższe od notowanego przed rokiem (wobec wzrostu w lutym br. o 2,9% i w marcu ub. roku o 3,7%).

W końcu marca br. w urzędach pracy było zarejestrowanych 984,7 tys. bezrobotnych, tj. o 32,0 tys. mniej niż w lutym br. (spadek o 3,1%) oraz o 107,5 tys. mniej niż w marcu ub. roku (spadek o 9,8%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9%, tj. obniżyła się o 0,2 p.proc. w skali miesiąca oraz o 0,7 p.proc. w skali roku.

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych, w porównaniu z sytuacją sprzed roku, zwiększył się udział kobiet – o 0,9 p.proc. do 55,0% w końcu marca br. Wyższe niż przed rokiem były odsetki osób uprzednio pracujących (wzrost o 0,6 p.proc. do 87,5%) oraz osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,1 p.proc. do 31,0%). Zmniejszyły się natomiast odsetki osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (o 1,1 p.proc. do 84,0%), dotychczas niepracujących (o 0,6 p.proc. do 12,5%) oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,3 p.proc. do 3,9%).

Do urzędów pracy w I kwartale br. zgłoszono 381,8 tys. ofert zatrudnienia , tj. o 10,1% mniej niż przed rokiem. Oferty z sektora publicznego stanowiły 11,9% wszystkich ofert (wobec 11,2% rok wcześniej). Zmniejszyła się zarówno liczba ofert z sektora publicznego – o 4,8%, jak i z sektora prywatnego – o 10,8%. W końcu marca br. oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 24,6% (wobec 22,5% przed rokiem). Spośród wszystkich ofert pozostających do dyspozycji 8,2% dotyczyło stażu, 3,8% skierowanych było do osób niepełnosprawnych, a 0,3% przeznaczonych dla absolwentów.

W końcu marca br. zadeklarowano mniej zwolnień grupowych niż przed rokiem – 120 zakładów zadeklarowało zwolnienie 13,3 tys. pracowników, w tym 1,8 tys. osób z sektora publicznego (w końcu marca ub. roku odpowiednio 116 zakładów, 14,6 tys. pracowników, w tym 2,9 z sektora publicznego).

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane