W 2023 r. zarządca A4 Katowice-Kraków zarobił 116 mln zł

A4 Katowice-Kraków
Stalexport Autostrada Małopolska

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady odnotowała w 2023 r. wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 508,9 mln zł i zakończyła rok z zyskiem netto w wys. 116,2 mln zł. Wyniki te są związane przede wszystkim z podstawową działalnością Grupy, czyli zarządzaniem i eksploatacją autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków.

W 2023 r. przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły poziom 508,9 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie blisko 23 proc. w stosunku do roku 2022, natomiast zysk netto wzrósł do poziomu ok. 116,2 mln zł. Wynik EBIDTA Grupy Kapitałowej wyniósł 211,6 mln zł i był o ponad 45,5 proc. wyższy niż w roku 2022.

Przychody z poboru opłat wyniosły ok. 503,5 mln zł i wzrosły w stosunku do roku 2022 o proc. W 2023 r. średni dobowy ruch wyniósł 48 150 pojazdów i był o 3 proc. wyższy niż ruch odnotowany w roku 2022, przy czym natężenie ruchu samochodów osobowych wzrosło o 3,7 proc., tj. do poziomu 40 085 pojazdów na dobę, a dla samochodów ciężarowych spadło o ok. 0,6 proc., tj. do poziomu 8066 pojazdów na dobę.

Dwie podwyżki opłat za przejazd

Dysproporcja pomiędzy dynamiką wzrostu natężenia ruchu i wzrostu przychodów z tytułu poboru opłat, związana jest ze zmianami wysokości stawek opłat za przejazd wprowadzonymi 4 lipca 2022 roku i 3 kwietnia 2023 roku.

– Konieczność aktualizacji stawek opłat za przejazd związana jest głównie ze zobowiązaniem koncesjonariusza autostrady A4 Katowice-Kraków – należącej do Grupy Kapitałowej spółki Stalexport Autostrada Małopolska. – do przekazania skarbowi państwa pasa drogowego autostrady po zakończeniu koncesji w roku 2027, w bardzo dobrym stanie technicznym – wyjaśnia Andrzej Kaczmarek, prezes spółki Stalexport Autostrady – Wymaga to koncentracji nakładów na prace inwestycyjne i utrzymaniowe obejmujące m.in. wymianę nawierzchni obu jezdni autostrady na całym odcinku koncesyjnym, remonty 22 obiektów mostowych oraz modernizację systemu odwodnienia autostrady, który zapewni ochronę wód powierzchniowych – dodaje.

Prace związane z wymianą nawierzchni i remontami obiektów mostowych rozpoczęły się w 2023 r. w ramach kontraktu o wartości ok. 423 mln zł.

W 2023 r. wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej wyniosła ogółem ok. 80,5 mln zł (70 mln zł w roku 2022), natomiast koszty utrzymania, w tym wymiany nawierzchni autostrady, w minionym roku wyniosły ogółem 113,7 mln zł (38,4 mln zł w roku 2022).

Wzrost kosztów ogólnego zarządu

Na wyniki Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady znaczący wpływ miał także wzrost kosztów ogólnego zarządu o 89 proc. w porównaniu z rokiem 2022, tj. do poziomu 225,6 mln zł. W tej kategorii dominują płatności na rzecz skarbu państwa, który uczestniczy w zyskach związanych z poborem opłat na A4 Katowice-Kraków. Płatności na rzecz skarbu państwa wyniosły w roku 2023 ponad 126,7 mln zł wobec 47,4 mln zł w roku 2022.

O 16 proc. poprawiły się także jednostkowe wyniki finansowe Stalexport Autostrady. Przychody ze sprzedaży w roku 2023 wyniosły ok. 4,7 mln zł (w 2022 roku 4 mln zł). Źródłem przychodów jest w tym przypadku przede wszystkim najem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych biurowca w centrum Katowic.

Zysk netto spółki wyniósł 111,7 mln zł i wzrósł w stosunku do roku 2022 o 128 proc., głównie za sprawą znaczącego wzrostu przychodów finansowych (z 56 mln zł w roku 2022 do 120,7 mln zł w roku 2023), obejmujących otrzymane dywidendy. Wyniosły one w 2023 r. ponad 108 mln zł (48,3 mln zł w roku 2022).

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane