Dorota Pyć prezesem Portu Gdańsk

Dorota Pyć, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
ZMPG

Nowe kierownictwo spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk jest prawie w komplecie. Od 27 marca 2024 r. prezesem ZMPG będzie specjalistka prawa morskiego dr hab. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Z kolei wiceprezesem ds. infrastruktury został Krzysztof Kaczmarek, czasowo pełniący w spółce obowiązki prezesa.

Nowa prezes ZMPG ze spółka związana jest od 2019 r. – była członkinią rady nadzorczej przedsiębiorstwa z ramienia miasta Gdańska. Dorota Pyć jest absolwentką prawa w Uniwersytecie Gdańskim. Stopnie naukowe doktora nauk prawnych i doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność prawo międzynarodowe publiczne) uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji (WPiA) UG. Ze swoją Alma Mater jest związana od 1995 r. – początkowo jako doktorantka w Katedrze Prawa Morskiego, a następnie adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. W 2013 r. uzyskała stopień profesora nadzwyczajnego. Od 2014 r. kieruje Katedrą Prawa Morskiego.

Prezes ZMPG z branżowym doświadczeniem

Wiedzę z zakresu prawa morskiego Dorota Pyć miała okazję wykorzystać na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, następnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za gospodarkę morską. Urzędowanie zakończyła po zmianie rządu w 2015 r.

W latach 2008-2019 obecna prezes ZMPG była członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Od 2018 roku jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Od 2022 roku sprawuje funkcję dyrektora Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz kierownika studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”. Działa w Komisji do spraw Realizowania Polityki Społecznej Odpowiedzialności Nauki UG, Klubie Kobiet Uczelni Fahrenheita, którego jest założycielką.

Dorobek naukowy nowej prezes Portu Gdańsk obejmuje prace naukowe z zakresu prawa morskiego, prawa morza oraz prawa ochrony środowiska morskiego i zrównoważonego rozwoju. Jest autorką lub współautorką ponad 150 oryginalnych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, 2 monografii, komentarzy do ustaw oraz glos, a także redaktorką ponad 20 publikacji.

Wiceprezes portu ds. infrastruktury

Krzysztof Kaczmarek, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury, od 25 stycznia 2024 r. był członkiem rady nadzorczej zarządcy portu, a od 6 lutego 2024 r. pełnił obowiązki prezesa spółki. Jest menedżerem i przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami i projektami z różnych branż. Jest absolwentem studiów z zakresu komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Społecznych oraz menadżerskich studiów MBA w obszarze zarządzania w organizacji. W latach 2021-2022 Kaczmarek przewodniczył radzie nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uchwały o wyborze członków zarządu ZMPG w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zostały podjęte 26 marca przez radę nadzorczą spółki. Nieobsadzone pozostaje stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, ponieważ rada nadzorcza zakończyła postępowanie kwalifikacyjne bez rozstrzygnięcia.

 

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane