OT Logistics chce być uniwersalnym operatorem portowym

Rozładunek w OTL Gdynia
Grupa OTL

Grupa OT Logistics zaprezentowała nową strategię rozwoju. Jej hasłem przewodnim jest “Rozwój, organizacja, uniwersalność”. Celem strategii jest osiągnięcie w 2027 r. przychodów w wysokości 916 mln zł przy 28 proc. rentowności EBITDA.

Kamil Jedynak, prezes OT Logistics informuje, że grupa kapitałowa dokonała gruntowej analizy otoczenia rynkowego, makroekonomicznego oraz prognoz i kierunków rozwoju branży, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy OTL w najbliższych latach. – W efekcie przyjęliśmy strategię, która jest odpowiedzią na aktualną pozycję Grupy Kapitałowej OTL, uwzględniającą efekty wieloletniego procesu restrukturyzacyjnego, jak również obecną i prognozową sytuację na rynku. Przy jej opracowywaniu wzięliśmy pod uwagę zarówno bardzo duży popyt na usługi świadczone przez Grupę w latach 2022 i 2023, jak również przejściowe osłabienie korzystnych dla Grupy trendów widocznych na początku 2024 r. – twierdzi prezes.

Strategia Grupy OTL zakłada trzy filary wzrostu. – Naszą ambicją jest stanie się jak najbardziej uniwersalnym operatorem oferującym pełny łańcuch usług logistycznych opartych przede wszystkim o aktywa portowe z optymalnym wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów biznesowych – dodaje Jedynak.

Cel główny: wzrost przychodów

Dzięki tym działaniom Grupa OTL planuje utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów, rentowności i nakładów inwestycyjnych. Podstawowe cele, które sobie postawiła w perspektywie do 2027 r., to wzrost przychodów do 916 mln zł, poprawa rentowności EBITDA do 28%, przy planowanych nakładach inwestycyjnych w latach 2024- 2026 na poziomie 256 mln zł. Realizację tych celów mają zapewnić zwiększone przeładunki towarów masowych, drobnicowych i ro-ro oraz wyższe wolumeny ładunków przewożonych koleją.

W 2023 r. Grupa OTL z sukcesem zakończyła kilkuletnie działania restrukturyzacyjne służące poprawie jej kondycji ekonomicznej. Skonsolidowane przychody Grupy OTL wyniosły w ub. roku 592,3 mln zł, a EBITDA – w  efekcie wzrostu wyników działalności portowej oraz spedycyjnej – wzrosła do 191,63 mln zł.

Hasło przewodnie strategii zakłada trzy filary wzrostu: rozwój, organizacja, uniwersalność, co ma oznaczać: rozwój pełnego i uniwersalnego łańcucha usług logistycznych, w oparciu o aktywa portowe, modernizację infrastruktury i suprastruktury, w kierunku zapewnienia wysokiej wydajności i jakości usług, dalsze usprawnianie i automatyzację procesów biznesowych.

Cele finansowe Grupy OTL, przedstawione w opublikowanej strategii, zakładają osiągnięcie w 2027 r. 916 mln zł przychodów przy 28% rentowności EBITDA, przy planowanych nakładach inwestycyjnych w tych latach na  poziomie 256 mln zł. Zarząd Grupy zakłada zwiększenie liczby obsługiwanych ładunków, zarówno w  przeładunkach masowych (z 5,7 mln t w 2023 r. do 8,4 mln t w 2027 r.), drobnicowych (z 1,4 mln t w 2023 r. do 2,4 mln t w 2027 r.), jak również ładunków przewożonych koleją (z 1,7 mln t w 2023 r. do 3,2 mln t w 2027  r.).

W Strategii Grupy OTL zostały zaprezentowane cele i działania w głównych segmentach działalności Grupy, które mające na celu dalszy rozwój i umocnienie pozycji uniwersalnych terminali portowych oraz zaoferowanie klientom zintegrowanej i elastycznej usługi transportowo-przeładunkowej. Strategia zakłada też inwestycje modernizacyjne w pozostałe segmenty działalności Grupy.

Zwiększenie przeładunków agro

– Główne inwestycje w OT Port Gdynia to rozbudowa terminalu zbożowego oraz rozwój terminalu ro-ro. Dzięki tym działaniom możliwe będzie podwojenie raty przeładunkowej i wolumenu przeładunku agro oraz zwiększenie bazy magazynowej i uruchomienie dowozów kolejowych dla produktów tego typu. Umocnienie pozycji naszego portu, jako wiodącego uniwersalnego terminalu w Polsce, będzie wspierać zwiększanie przeładunków ro-ro oraz podwojenie przeładunków papieru i celulozy. W OT Port Świnoujście planujemy zarówno inwestycje w rozwój terminali, jak również modernizację procesu rozładunku i załadunku statków. W obu portach prowadzone będą również działania zmierzające do rozszerzenia zakresu obecnie obsługiwanych ładunków o całkiem nowe grupy towarowe – wylicza Grzegorz Zubrzycki, wiceprezes OT Logistics.

Strategia uwzględnia także uwarunkowania w ramach obszarów ESG (ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego), a planowane na najbliższe lata inwestycje będą służyły ochronie środowiska. Główne kierunki inwestycji zakładają m.in. wymianę sprzętu na urządzenia spełniające najnowsze normy środowiskowe, inwestycje w nowe linie technologiczne czy instalacje fotowoltaiczne. W  zakresie transportu planowana jest sukcesywna wymiana taboru kolejowego na niskoemisyjny i ekologizacja całego procesu przewozowego.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane