Kolej przewozi nie tylko węgiel, kruszywa i paliwa

Jerzy Górecki, Pixabay

Kruszywa, węgiel kamienny oraz ropa naftowa i produkty jej rafinacji dominowały w przewozach towarów koleją w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Jednak w porównaniu z rokiem 2018 r. spada udział dwóch największych grup: węgla kamiennego i rud metali, a zwiększa się rola transportu towarów mniej masowych: sprzętu elektronicznego, maszyn czy samochodów.

Przewoźnicy w I kwartale  2019 r. przewieźli ponad 60 mln ton towarów, o 2,9% mniej niż w pierwszych trzech miesiącach rok wcześniej.  Praca przewozowa wyniosła w tym okresie ponad 14,2 mld ton-km i była niższa o 0,8%.

Ładunki z grup węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny stanowiły 40% wolumenu przetransportowanej masy (24,3 mln ton w stosunku do 25,4 w I kwartale roku ubiegłego). Oznacza to spadek udziału o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r.

Materiały na budowy
26,3% masy przewiezionych towarów stanowiły rudy metali, i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa, (spadek o 1 punkt procentowy). W ramach tej grupy przewieziono o blisko 1,1 mln ton mniej w analogicznym okresie. W tej grupie 72% masy przewiezionych towarów stanowią kruszywa, piasek, żwir i glina. Proporcja ta w ramach grupy nie zmieniła się mimo mniejszej masy towarów przewożonych na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych.

Trzecia grupa o największym udziale to koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi (11, 2%  masy, wzrost o 0,4 punktu procentowego). Trzy największe grupy towarowe stanowiły 77,5 % masy wszystkich przewiezionych towarów. Oznacza to spadek łącznego udziału w masie o 1,2 punktu procentowego porównując rok do roku.

– Pomimo spadku masy towarów przewiezionych w I kwartale tego roku analiza grup towarowych pozwala zauważyć reakcję rynku na zmieniającą się sytuację. Wzrastają udziały  grup obejmujących sprzęt elektroniczny, maszyny, samochody, produkty spożywcze, czy ładunki skonteneryzowane. Pokazuje to, że nie należy postrzegać kolei stereotypowo jako przeznaczonej jedynie do transportu ładunków masowych, kruszy czy węgla – mówi Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W ramach grupy towary nieidentyfikowalne, do której najczęściej zalicza się transport intermodalny przewieziono ponad 3,9 mln ton (blisko 6,6% ogółu transportowanych ładunków). Masa zrealizowanych przewozów dla grupy puste opakowania (najczęściej przewóz pustych jednostek transportu intermodalnego) to ponad 0,3 mln ton (0,6% udziału).

Coraz więcej sprzętu
Widoczny był duży wzrost grupy sprzęt transportowy, o blisko 90% względem masy oraz 119% pracy przewozowej w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku.

Większe zmiany miały miejsce w pracy przewozowej, gdzie grupa węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny stanowiła ponad 30% – o blisko 2,2 punktu procentowego więcej niż w okresie styczeń-marzec ubiegłego roku (z 4 mld tonokilometrów w ubiegłym roku do  4,3 mld tonokilometrów). W przypadku grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa jej udział spadł o 2,4  punktu procentowego do 26,8%, co w liczbach bezwzględnych oznaczało wynik niższy o blisko 0,4 mld tonokilometrów.

Średnia odległość przewozu ładunku wyniosła blisko 237 km. Najdłuższe średnie odległości zrealizowanych przewozów miały miejsce przy przewozie ładunków takich jak meble, pozostałe materiały gotowe, towary nieidentyfikowalne, puste opakowania, czy produkty rafinacji. W przypadku tych grup średnia odległość przewozu wykonanego przez przewoźnika wynosiła od 340 do blisko 380 km.

 

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane