Energopol Szczecin nie dokończy obwodnicy Wałcza

GDDKiA

GDDKiA odstąpiła z winy wykonawcy, firmy Energopols Szczecin, od umów na budowę obwodnicy Wałcza i rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo. Dyrekcja przygotowuje przetargi na dokończenie tych inwestycji. Jeszcze w tym roku planuje ogłosić nowe postępowania.

Firma Energopol Szczecin S.A. zgodnie z Subklauzulą 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK) otrzymała oświadczenia o odstąpieniu od umów na budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10 i na rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo na połączeniu A6 i DK10. Przyczyny odstąpienia od tych kontraktów leżą po stronie wykonawcy. Wykonawca nie wywiązywał się z zawartych umów, wstrzymał zasadnicze roboty na tych inwestycjach. Firma został wezwany do wykonania określonych zaległych robót we wskazanych terminach zgodnie Subklauzulą 15.1 SWK, z czego się nie wywiązała.

GDDKiA dokładała starań dla dokończenia zawartych kontraktów. Cykliczne spotkania z wykonawcą, który deklarował chęć dokończenia inwestycji, nie przyniosły rezultatu.

Zostały uruchomione gwarancje należytego wykonania, którymi były zabezpieczone kontrakty. Kwota zajętych gwarancji wynosi około 50 mln zł. Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z tytułu nie wywiązania się wykonawcy z zapisów umownych, GDDKiA będzi egzekwować od Energopolu należności z tytułu kar umownych.

Budowa obwodnicy powinna się zakończyć 31 maja tego roku. Do zakończenia inwestycji brakuje zaledwie około 15 % zaawansowania. Do wykonania zostało jeszcze przede wszystkim 100 tys. ton mas bitumicznych. Wykonawca posiada na miejscu wytwórnie mas bitumicznych i zgromadzone kruszywa, pomimo tego wstrzymał roboty zasadnicze niezbędne do zakończenia kontraktu. Pomimo wielokrotnych monitów i wezwania do poprawienia nie zaobserwowano zwiększonego zaangażowania.

Na węźle drogowym Szczecin Kijewo osiągnięte zaawansowanie rzeczowe wyniosło zaledwie niespełna 20%, pomimo upływu około 70% czasu trwania kontraktu. Roboty realizowane w ostatnim czasie na węźle drogowym ograniczały się do przebudowy ważnej magistrali wodociągowej zaopatrującej w wodę Szczecin („Miedwianka”), która w swojej zasadniczej części została ukończona.

GDDKiA uruchomiła płatności bezpośrednie dla podwykonawców, potrącając te kwoty z należności przewidzianych dla wykonawcy. Łącznie do tej pory Dyrekcja zapłaciła podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom na obwodnicy Wałcza 28,4 mln zł, kolejne wnioski na 5,8 mln złotych są w rozpatrywaniu, natomiast na węźle Szczecin Kijewo kwota zapłacona to 3,5 mln zł, a 0,5 mln złotych jest rozpatrywane.

Kontrakt na budowę obwodnicy o wartości około 430,5 mln złotych podpisano w końcu 2015 roku i pierwotny termin zakończenia inwestycji wypadał w maju 2018 roku.

Kontrakt na rozbudowę węzła o wartości około 56 mln złotych podpisano we wrześniu 2017 roku z terminem zakończenia w lipcu 2020 roku.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane